Mitsubishi i-MiEV

ราคาเริ่มต้น 836,000 บาท (23,845 เหรียญสหรัฐ) Mitsubishi i-MiEV ถือเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่มีราคาถูกที่สุดในตลาดสหรัฐฯปัจจุบัน มาพร้อมตัวถังแบบ 5 ประตูขนาดเล็ก สามารถเดินทางได้ไกล 100 กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม 1 ครั้ง (มาตรฐาน EPA) ใช

Mitsubishi i-MiEV

Mitsubishi i-MiEV ราคาเริ่มต้น 836,000 บาท (23,845 เหรียญสหรัฐ) Mitsubishi i-MiEV ถือเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่มีราคาถูกที่สุดในตลาดสหรัฐฯปัจจุบัน มาพร้อมตัวถังแบบ 5 ประตูขนาดเล็ก สามารถเดินทางได้ไกล 100 กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม 1 ครั้