Smart ForTwo Electric Drive

Smart ForTwo Electric Drive ราคาเริ่มต้น 903,000 บาท (25,750 เหรียญสหรัฐ) รถสองที่นั่งพลังงานไฟฟ้ารุ่นจิ๋ว สามารถเดินทางได้ไกล 109 กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟหนึ่งครั้ง (มาตรฐาน EPA) และต้องชาร์จไฟเป็นเวลาถึง 5.5 ชั่วโมง แต่เจเนอเรชั่นใหม่ที

Smart ForTwo Electric Drive

Smart ForTwo Electric Drive ราคาเริ่มต้น 903,000 บาท (25,750 เหรียญสหรัฐ) รถสองที่นั่งพลังงานไฟฟ้ารุ่นจิ๋ว สามารถเดินทางได้ไกล 109 กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟหนึ่งครั้ง (มาตรฐาน EPA) และต้องชาร์จไฟเป็นเวลาถึง 5.5 ชั่วโมง แต่เจเนอเรชั่นใหม่ที